Oranžová budoucnost pro Prahu 4

Zasadíme se o urychlenou výstavbu Domu seniorů Hudečkova s kapacitou nejméně 72 lůžek za účelem rozšíření nabídky sociálních služeb. V souvislosti s tím zajistíme zkvalitnění stravy poskytované seniorům městské části prostřednictvím Ústavu sociálních služeb v Praze 4 v rámci pečovatelské služby, zejména možností výběru z více jídel.

Budeme podporovat další rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb, mimo jiné pravidelným příspěvkem na činnost příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb v Praze 4 a poskytováním grantůz rozpočtu městské části neziskovým organizacím, které se významnou měrou podílejí na zajišťování sociálních služeb občanům MČ Praha 4. Budeme usilovat o to, aby tyto granty byly poskytovány na více než jednoroční období.

Budeme pomáhat klubům seniorů při rozšiřování jejich činnosti.

Neprodleněpo přijetíobecněplatných předpisůpro sociálníbydleníse zasadíme o urychlené přijetí vlastní koncepce tohoto bydlení na území MČ Praha 4.

V rámci pronájmu obecních prostor vytvoříme příznivépodmínky pro dalšírozvoj zdravotnických a sociálních služeb tak, aby se zlepšila dostupnost zdravotnípéče obyvatelům Prahy 4.

Soustředíme se na pomoc při zprostředkování výměny obecních bytů u seniorů a sociálně slabších občanů s cílem omezit problémy s rostoucími dluhy domácností občanů Prahy 4.

Budeme usilovat o rozvíjení bezbariérových komunikací při využíváníveřejného prostoru, včetně chodníků a zastávek MHD; budeme vyvíjet soustavný tlak na Magistrát hl. m. Prahy a Dopravní podnik hl. m. Prahy, aby bylo rozšiřováno zařazování nízkopodlažních autobusůna linkách MHD, které jsou nejvíce využívány seniory, zdravotně znevýhodněnými spoluobčany či matkami s dětmi předškolního věku.

V rámci zájmu o zkvalitnění zdravotní péče o obyvatele Prahy 4 uzavřeme jako zástupci občanů Prahy 4 memorandum o spolupráci s Thomayerovou nemocnicí Krč; zasadíme se o výraznější morální i finanční podporu tohoto zdravotnického zařízení z úrovně městské části.

Budeme organizovat kulturně vzdělávací akce pro druhé stupně základních škol, v nichž by se děti seznamovaly s problematikou stáří s cílem zlepšit jejich vztah k seniorům. Budeme podporovat sbližování generace seniorů s dětmi již od mateřských škol realizací nových aktivit (např. pravidelnými návštěvami dětí v domovech pro seniory, společnými kulturními a sportovními akcemi s obyvateli domů s pečovatelskou službou či kluby seniorů apod.).

Budeme i nadále finančně podporovat pořizování prostředků tísňového volání u seniorů a zdravotně postižených občanů MČ Praha 4.

Podpoříme spolupráci občanských hlídek s městskou policií.

Budeme klást důraz na „bezpečnou cestu do školy a domů“ u jednotlivých základních škol, a to ve spolupráci s městskou policií a školskými radami.

Využijeme veřejná setkání s občany k získávání informacío nebezpečných jevech v ulicích a na veřejných prostranstvích, zejména s ohledem na výskyt problémových skupin lidí (narkomani, bezdomovci, lidé zabývající se prostitucí apod.).

Budeme spolupracovat s městskou policií v tom směru, aby byly hlídky vysílány do vytipovaných problémových oblastí (např. u heren) a do oblastí, kde je častý výskyt dětí (např. hřiště, parky, oblast Botiče).

Budeme pokračovat v regulaci hazardu. Totální zákaz hazardu však považujeme za neefektivní řešení, které jen zvýší „šedou“ ekonomiku. Oproti současnému stavu však vidíme prostor pro další snížení počtu heren a v tomto směru budeme iniciovat u magistrátu změny. Ve volebním období 2010–2014 se nám podařilo snížit počet heren asi na pětinu. Situaci ohledně heren na sídlišti Krčale považujeme za neudržitelnou a chceme okamžitou změnu!

Úklid ulic považujeme za jednu z priorit při sestavování rozpočtu. Chceme využít evropských fondů pro nákup speciální techniky pro úklid ulic. Základem je však kvalita úklidu, ne kvantita techniky.

Nesouhlasíme s centry pro narkomany v blízkostiškol i husté obytné zástavby. Chceme legislativní změny, kteréby umožnily jejich přesun dál od dětí.

Po získání souhlasu veřejnosti prosadíme parkovací zóny ve vybraných částech Prahy 4. Parkování v ulicích musí být přednostně určeno pro zdejší obyvatele, teprve potom pro její návštěvníky.

Podpoříme a prosadíme omezení tranzitní kamionové dopravy, zejména v oblasti Spořilova.

Budeme hledat podporu na magistrátu pro vybudování nových tramvajových tratí, např. prodloužení ze stanice Pražského povstání nebo ze sídliště Modřany na Nové Dvory.

Pokud dojde k realizaci prodloužení tramvajové tratě ze Spořilova na Prahu 11, budeme prosazovat krytou trať (ideálně v tubusu) přes území Prahy 4.

Za klíčovou stavbu v rámci MHD na území Prahy 4 považujeme novou linku metra D. Neustálé odkládání její výstavby je podle nás zásadní chybou politické reprezentace na magistrátu. Prosazujeme metro D jako samostatnou linku, nikoli jako větev metra C, a to i z toho důvodu, aby na vytíženém úseku mezi stanicemi Pankrác – Háje nebyl zaveden pásmový provoz.

Podpoříme větší propojení železnice do systému MHD. Z tohoto důvodu prosazujeme výstavbu dalších železničních zastávek na trati 210 v oblasti Michle, Záběhlic (Spořilova), Krče a Braníka na trati 210.

Budeme iniciovat u společnosti ROPID, aby se zlepšila dopravní obslužnost v těch částech Prahy 4, kde je relativně velká docházková vzdálenost k nejbližší zastávce MHD. Týká se to i noční dopravy k sídlišti Jalodvorská v Krči.

Chceme nový most přes Vltavu, který by sloužil pouze pro MHD, složky Integrovaného záchranného systému ČR, chodce a cyklisty.

Budeme pokračovat v revitalizaci parků a zelených ploch a pokračovat v procesu sjednocování vlastnictví pozemků pod nimi.

Budováním naučných stezek chceme podpořit zájem občanů o historii a místopisné pamětihodnosti, stejně jako o aktivní využívání volného času.

Postupně budeme vymezovat rekreační plochy v parcích pro pejskaře a chodce. Chceme, aby části veřejně přístupných parků sloužily jako piknikové a oddychové plochy – při respektování základních hygienických návyků. Respektujeme práva pejskařů, ale očekáváme, že i oni budou respektovat práva ostatních spoluobčanů.

Zvážíme zavedení hlídačů v některých parcích ve vymezených hodinách.

Zvážíme zákaz jízdy na kole v některých částech parků, které budou sloužit jako „klidové zóny“.

Podporujeme výstavbu dalších cyklostezek, ideálně s využitím evropských fondů, ale pouze u těch projektů, kde to nezpůsobí kontroverzní výši nákladů.

Podpoříme případné projekty na zavádění elektromobilů ze strany občanské společnosti.

Využijeme evropské fondy pro další šíření zeleně v ulicích a na veřejných prostranstvích.

Budeme podporovat centrální zdroje tepla, abychom omezili znečišťování ovzduší.

Obnovíme orientační značení na sídlištích (mapky a schémata).

Do dvou let zajistíme, aby pro všechny předškolníděti s trvalým bydlištěm na Praze 4 (a u kterých má aspoň jeden z rodičů trvalé bydliště na Praze 4) bylo k dispozici místo v mateřských školách zřizovaných městskou částí.

Budeme rozšiřovat kapacitu mateřských školek, především v komplexech základních škol. Současně však přihlédneme k tomu, že za několik let (po odeznění populačního miniboomu) část této kapacity bude muset být využita jiným způsobem. Proto budeme plánovat jejich další občanské využití.

Jsme proti centrálním vývařovnám jídel pro děti v mateřských a základních školách. Vedení škol/školek musí mít právo volby ve způsobu zajišťování stravy pro děti. Budeme podporovat výstavbu vývařoven, resp. ohříváren ve vzdělávacích institucích v souladu s přáním vedení těchto institucí.

Uvolněné objekty po základní a mateřské škole budeme přednostně nabízet k pronájmu organizacím v oblasti vzdělávání (např. střední školy zřizované Prahou, soukromé školy).

Budeme investovat do modernizace školních pozemků – hřiště, hrací prvky, ochrana proti bezdomovcům a narkomanům.

Podpoříme projekty na zvýšení sportovních aktivit dětí ve školách.

Založíme další dětské skupiny. Vybavíme vhodné prostory a za symbolické nájemné je poskytneme občanským sdružením (např. spolku maminek) za účelem hlídání dětí.

Rozšíříme veřejnou službu hlídání dětí, kterou dnes poskytuje Zdravotnické zařízení MČ Praha 4.

Podpoříme rozvoj praktických kroužků v rámci nepovinné výuky na základních školách.

Podpoříme rozpočtovou změnu, aby městská část finančně pokryla výuku plavání na druhém stupni základních škol.

Budeme prosazovat vznik sportovněrekreační zóny v prostorách bývalého koupaliště Lhotka, aby mohla začít sloužit občanům v průběhu roku 2015.

Pomocí grantové politiky podpoříme projekty na smysluplné využití volného času s důrazem na děti a seniory.

Podpoříme pravidelné konání farmářských trhů.

Budeme podporovat další rozvoj všech divadelních scén na území Prahy 4.

Podpoříme kluby, které se zaměřují na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.

Finančně podpoříme sportovní kroužky na školách.

Navrhneme změnuúzemního plánu, aby sousední pozemky u ZŠ Jeremenkova mohly být využity pouze pro účely sportu a rekreace.

Chceme posílit úlohu Kongresového centra jako uměleckého centra pro celou Prahu.

Budeme podporovat pravidelné konání kulturně zábavných akci zaměřených na seniory, např. akce typu Praha 4 hostí dechovku.

Chceme, aby Praha 4 měla ve správě pozemky v areálu Žluté lázně. Tímto opatřením získá městská část větší vliv na průběh akcív tomto areálu i na případné slevy pro rodiny s dětmi nebo pro seniory.

Budeme přednostně pronajímat obecní prostory malým a středním podnikatelům v těch oblastech, kde je nedostatečná vybavenost obchodu a služeb.

Podpoříme projekty na rekvalifikaci nezaměstnaných, aby mohli začít samostatně podnikat, případně se zaměřit na další profesní oblast. V této souvislosti budeme spolupracovat se středními školami.

Nabídneme pomoc a záštitu podnikatelským projektům, které vytvoří další pracovní místa pro obyvatele Prahy 4.

Uvedeme do praxe klientský přístup radnice k občanům: úředník se musí věnovat lidem pět dní v týdnu, nejenom v oficiálních úředních hodinách.

Zásadní (koncepční) materiály předložíme k veřejnému projednání ještě před tím, než je bude projednávat zastupitelstvo.

Prosadíme digitalizaci materiálů ze zastupitelstva. Záznamy z jednání chceme mít do deseti pracovních dnů na webových stránkách městské části.

Prosadíme, aby přijatá usnesení Rady byla zveřejněna na webových stránkách městské části do pěti pracovních dnů.

Budeme vystupovat proti developerským projektům, které zásadním způsobem naruší charakter území a nadměrně zvýší ekologickou zátěž (např. exhalacemi z automobilů). Jsme například proti výstavbě Obytného souboru Braník v aktuální podobě předložené investorem a proti další zástavbě zelených ploch v Podolí.

Vytvoříme koncepci rozvoje městské části, zejména v návaznosti na hlavní dopravní uzly.

Podpoříme veřejná projednání u největších developerských projektů.

Zkvalitníme centrální péči o bytový fond MČPraha 4.

Další prodej bytového fondu podpoříme pouze s omezením, že městská část si ponechá ve vlastnictví minimálně 100 bytových domů.

Nadále budeme při sestavování rozpočtu hájit zásadu, že běžné výdaje mohou být hrazeny jen z běžných (nikoli kapitálových) příjmů.

Odmítáme provoz městské části na dluh. Stejně jako v minulosti podpoříme jen takové rozpočty, ve kterých jsou výdaje zcela kryty příjmy a úsporami z minulých období.