Oranžová budoucnost pro Prahu 4

 1. ZAJISTÍME zahájení výstavby nového sociálního zařízení pro občany Prahy 4 – Domov seniorů Hudečkova nejpozději do konce roku 2019.
 2. PŘEDLOŽÍME návrh na víceleté granty v sociální a zdravotní oblasti.
 3. Radnice městské části Praha 4 zkoordinuje práci s poskytovateli sociálních služeb.
 4. ZASADÍME SE o zvýšení počtu nízkopodlažních dopravních prostředků v MHD na linkách v obvodu Prahy 4.
 5. BUDEME USILOVAT o další výstavbu sportovišť s cvičebními prvky pro seniory.
 6. SNÍŽÍME nájemné v bytech svěřených MČ Praha 4 obývaných seniory nad 70 let věku na max. 85,- Kč za m2. Stejně budeme postupovat u žen samoživitelek a mužů samoživitelů.
 7. Místa v Azylovém domě Horáčkova č. p. 1096 BUDOU POUZE pro obyvatele Prahy 4.
 8. PARKOVIŠTĚ BEZ POPLATKŮ u zdravotních a sociálních zařízení na Praze 4.
 1. ROZŠÍŘÍME stávající kapacity mateřských škol, budeme garantovat místo ve školce každému dítěti, které bydlí v naší městské části.
 2. Ve školách ZAJISTÍME, aby děti mohly za finanční podpory MČ chodit na plavání zdarma, zároveň budeme garantovat školní obědy zdarma tak, aby vždy bylo v nabídce školy jedno jídlo zdarma.
 3. DŮRAZ BUDEME KLÁST na investice do školních areálů, jako je obnova dětských hřišť a sportovišť. Zajistíme na pozemcích školy, aby se děti dostaly k výchově spojené s činností na zahradě. Budeme podporovat zájem školy a rodičů o ekologickou nauku, pěstování zeleniny a ovoce na území školy. Tzv. „prachovky“ budou pro děti zábavou a ponaučením.
 4. CHCEME pomoci ředitelům škol k udržení kvalitních pracovníků, a to jak pedagogických, tak těch, kteří zajištují chod školy. Možností mimo finanční podporu je zajištění dostupného bydlení v blízkosti školy v městských objektech.
 5. V neposlední řadě CHCEME ŠKOLY OTEVŘÍT veřejnosti a okolí. Také školní jídelny by měly možnost zajišťovat stravování pro seniory. V rámci rozvoje sociálního vnímání školy navážou i širší kontakt s okolím, a to jak se zájmovými organizacemi, tak s celou rodinou žáka. Důležité jsou i vazby na sportovní činnost jako mimoškolní aktivita.
 1. BUDEME BOJOVAT za dostavbu Pražského okruhu zvláště dostavbu části 511, která má zásadní vliv na hustotu dopravy na Jižní spojce, 5. května a Spořilovské ulici, kde TRVÁME na jejím zakrytí a ozelenění.
 2. PODPORUJEME stavbu metra D a rozvoj tramvajových tratí na území Prahy 4, prodloužení tramvajové linky ze Spořilova na Jižní Město a z Pražského povstání ulicí Na Pankráci k Arkádám.
 3. ZAHLOUBÍME ulici 5. května a vytvoříme tak veřejný prostor před Vrchním soudem, kde by mohlo vzniknout přirozené náměstí v návaznosti na Děkanskou vinici a ulici Táborskou. Tramvajová linka by přirozeně vedla po povrchu.
 4. U nádraží Braník VYTVOŘÍME  P+R parkoviště s přestupním terminálem a prostoru před ním.
 5. PROSADÍME rekonstrukci stanice metra Kačerov na bezbariérový výstup a přestup na vlak.
 6. DOKONČÍME protihluková opatření na Jižní spojce a magistrále.
 7. DOKONČÍME nájezd na ulici 5. května z ulice Vyskočilova ve směru na D1.
 1. BUDEME pokračovat v revitalizaci parků a zelených ploch a pokračovat v procesu sjednocování vlastnictví pozemků pod nimi.
 2. Budováním naučných stezek CHCEME PODPOŘIT zájem občanů o historii a místopisné pamětihodnosti, stejně jako o aktivní využívání volného času.
 3. POSTUPNĚ BUDEME VYMEZOVAT rekreační plochy v parcích pro pejskaře a chodce. Chceme, aby části veřejně přístupných parků sloužily jako piknikové a oddychové plochy, a to při respektování základních hygienických návyků. Respektujeme práva pejskařů, ale očekáváme, že i oni budou respektovat práva ostatních spoluobčanů.
 4. ZVÁŽÍME zavedení hlídačů v některých parcích ve vymezených hodinách.
 5. ZVÁŽÍME zákaz jízdy na kole v některých částech parků, které budou sloužit jako klidové zóny.
 6. ZASADÍME SE O OBNOVU Krčského lesa. Chceme novou smíšenou výsadbu stromů, která nahradí usychající porost.
 7. OBNOVÍME orientační značení na sídlištích (mapky a schémata).
 1. NESOUHLASÍME s výstavbou 70metrových věží vedle Centrálního parku na Pankráci.
 2. Radnice musí STAVĚT A REKONSTRUOVAT své bytové domy.
 3. VRÁTÍME INVESTICE do chodníkového programu. Každý, kdo rozkope chodník, ho kvalitně opraví.
 4. PODPOŘÍME výstavbu a rozšíření předškolních zařízení.
 1. OBNOVÍME činnost kulturních center na Praze 4: Sigma, KC Novodvorská, Branické divadlo.
 2. CHCEME, aby Praha 4 měla ve správě pozemky v areálu Žluté lázně. Tímto opatřením získá městská část větší vliv na průběh akcí v tomto areálu i na případné slevy pro rodiny s dětmi nebo pro seniory.
 3. BUDEME PODPOROVAT pravidelné konání kulturně zábavných akci.
 4. Pomocí grantové politiky PODPOŘÍME PROGRAMY smysluplného využití volného času s důrazem na děti a seniory.
 5. VYTIPUJEME další lokality pro konání farmářských trhů.
 6. BUDEME PODPOROVAT další rozvoj všech divadelních scén na území Prahy 4.
 7. PODPOŘÍME KLUBY, které se zaměřují na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.
 8. FINANČNĚ PODPOŘÍME sportovní kroužky na školách.